Bratrstvo, Pravda zvítězí

Václav Jirásek

Václav Jirásek - Bratrstvo, Pravda zvítězí

Plakát Pravda zvítězí je jedním z nejpůsobivějších symbolů sametové revoluce. Připomíná studentskou demonstraci proti totalitnímu režimu 17. listopadu 1989 a následnou studentskou stávku. Fotografie mladého muže nesoucího československou vlajku byla však pořízena mnohem dříve. Vytvořili ji členové uměleckého sdružení Bratrstvo na jaře roku 1989, autorem fotografie je Václav Jirásek, který upřesňuje: „Fotografie měla název ‚Už nikdy nebudou naše zraky zářit jako v roce 1953‘ a byla parafrází na falešný optimismus padesátých let, který nás v šedé depresi osmdesátých let fascinoval. Tehdy to byla pro nás určitá postmoderní hra, vzdor, vymanění se z falešnosti té doby. Až v okamžiku revolučního dění jsme ji použili pro plakát se sloganem ‚Pravda zvítězí‘“ (viz: Filip Blažek, Plakáty sametové revoluce, XYZ 2009).

 

Modelem byl Bratrstvu jejich kamarád Pavel Langr. Plakát byl vytištěn v prvních hektických revolučních dnech na VŠUP v Praze v nákladu 500 kusů pod dohledem Petra Krejzka a Martina Findeise ve formátu A2. Později, když již zaznamenal velký úspěch publika, poskytli členové Bratrstva podklady pro jeho přetisk Občanskému fóru, které si na plakát přidalo bez vědomí autorů své logo OF (autorem loga OF je Pavel Šťastný). Slogan na plakátu je převzat z Havlova morálního imperativu: „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!“ Plakát vyjadřuje národní vzepětí studentstva jako předvoje politických změn, které se udály v listopadu roku 1989.

 

Václav Jirásek (*1965) vyrůstal v Doubravicích nad Svitavou s bratry Ondřejem a Pavlem. Vystudoval užitou grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Fotografuje od roku 1988. Je spoluzakladatelem hudební a umělecké skupiny Bratrstvo (1989–1994), kterou založili v Brně na jaře roku 1989 výtvarníci Martin Findeis, Václav Jirásek, Petr Krejzek, Roman Muselík a Zdeněk Sokol.

 

///

 


The Truth Will Prevail poster is one of the most impressive symbols of the Velvet Revolution. It commemorates the student demonstration against the totalitarian regime on 17 November 1989 and the subsequent student strike. However, the photograph of a young man carrying the Czechoslovak flag was taken much earlier. It was created by members of the Bratrstvo (Brotherhood) art association in the spring of 1989, as the author of the photograph, Václav Jirásek, explains: “The photograph was entitled ‘Our Eyes Will Never Shine Like in 1953’ and was a paraphrase of the false optimism of the 1950s that fascinated us in the grey depressing 1980s. It was a kind of postmodern game for us then, a defiance, breaking out of the falseness of that time. It was only at the moment of the revolutionary events that we used it for a poster with the slogan ‘Truth Will Prevail’” (see Filip Blažek, Posters of the Velvet Revolution, XYZ 2009).

 

Brotherhood’s model was their friend Pavel Langr. The poster was printed in the first hectic revolutionary days at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague in a print run of 500 copies under the supervision of Petr Krejzek and Martin Findeis in A2 format. Later, when it was already a great success with the public, the members of Brotherhood provided materials for its reprinting to Civic Forum, which added its OF logo to the poster without the artists’ knowledge (the designer of the OF logo is Pavel Št'astný). The slogan on the poster is taken from Václav Havel’s moral imperative: “Truth and love must triumph over lies and hatred!” The poster expresses the national uprising of the student community as a vanguard of the political changes that took place in November 1989.

Václav Jirásek (b. 1965) grew up in Doubravice nad Svitavou with his brothers Ondřej and Pavel. He studied applied graphics at the Secondary School of Arts and Crafts in Brno and painting at the Academy of Fine Arts in Prague. He has been photographing since 1988. He is a co-founder of the music and art group Bratrstvo (1989–1994), founded in Brno in the spring of 1989 by artists Martin Findeis, Václav Jirásek, Petr Krejzek, Roman Muselík and Zdeněk Sokol.

datace:
rozměry: šířka 40,5 cm
celková výška/délka 64 cm
výtvarný druh: grafický designplakát
materiál: papír
technika: ofset autorský
inventární číslo: GD 33340
datum akvizice: 2013
místo vzniku: ČR
výstava: Postmoderna